SAMMYUNG

Một nhà lãnh đạo trong chiếu sáng biển và công nghiệp, SAMMYUNG GOLD STAR LIGHT

Nhà máy sản xuất và Các giấy chứng nhận
다음
이전
Tổng quan nhà máy
Tổng quan nhà máy
Tổng quan nhà máy
Tổng quan nhà máy
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Tổng quan nhà máy
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Tổng quan nhà máy
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất bóng đèn
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Dây chuyền sản xuất chấn lưu
Kiểm tra chất lượng đèn và chấn lưu
Kiểm tra chất lượng đèn và chấn lưu
Kiểm tra chất lượng đèn và chấn lưu
Kiểm tra chất lượng đèn và chấn lưu