SAMMYUNG

Một nhà lãnh đạo trong chiếu sáng biển và công nghiệp, SAMMYUNG GOLD STAR LIGHT

Địa chỉ

8-1, GUDEOK-RO 163 BEON-GIL, SEO-GU, BUSAN, HÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH SAMMYUNG MARINE CO., LTD

8-1, GUDEOK-RO 163 BEON-GIL, SEO-GU, BUSAN, HÀN QUỐC

Số ĐT: +82- 51-256-9060/1 Fax: +82-51-256-9062

sammyung21c@gmail.com